شرکت آینا

شرکت آینا

شرکت آینا

شرکت آینا

۱ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حسابداری انبارها

موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارائی بسیاری از واحدهای تجاری صنعتی را تشکیل میدهد . بنابراین روش ارزشیابی
و ارائه آن در صورتهای مالی تأثیر بسزائی در تغییر وضعیت مالی شرکت دارد . موجودی مواد و کالا مسائل با اهمیتی از قبیل
اندازه گیری ، کنترل و حفاظت را برای مدیران و حسابداری مطرح می کند .
با توجـه به اینکــه در مراکز صنعتی خرید ، انبارداری و نگهداری کالا در سطح وسیعی انجام می پذیرد ، هر چه صنعت
مربوطه گسترده تر باشد بالطبع اقلام و کالاهای مورد نیاز و مصرف آن واحد بیشتر و متنـوع تر خواهـد بود . لذا جــهت
بـرنامه ریزی و آینده نگری و نیز آگاهی از وضعیت موجودی و مصرف کالا و مواد و همچنین کنترل آنها از نظر مالی به واحد
حسابداری انبارها نیاز می باشد . شاید بتوان گفت این واحد یکی از مهمترین و حیاتی ترین واحدهای امورمالی می باشد . برای
ایجاد دقت و کنترل هر چه بیشتر در امور کالا ، سیستم مکانیزه ای به نام سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالا

حسابداری انبارها / شرکت پالایش نفت تهران تهیه کننده : مازیار زارعی