تعطیل شد!!

شرکت توسعه فناوری آینا هیچگونه فعالیتی در زمینه دستگاه های خودپرداز یا دستگاه های کارتخوان نداشته و نخواهد داشت.

لطفا در خرید خود دقت کنید !!

اعضای این شرکت هیچگونه مسئولیتی را نخواهند پذیرفت

با تشکر

سید حسین صادق زاده

رئیس هیئت مدیره